PLAYER PROFILE

jtoma5
Player avatar
Europe/London
TOUR & ELO RANKS
Logo
Logo
Logo
Logo
RANK27
POINTS1500
RANK15
POINTS187680
RANK0
POINTS0
RANK398
RATING1668
jtoma5
Player avatar
Europe/London
EVENT RANKS
Logo
Logo
Logo
Logo
RANK0
POINTS0
RANK0
POINTS0
RANK93
POINTS97
RANK49
POINTS115
jtoma5
Player avatar
Europe/London
10 ELO RATING NEIGHBOURS
Name
Country
Rank
Rating
ralfi.424034
398
1668
NimbleSinger
399
1668
prehistoriczebra
400
1668
Reinsel
401
1668
jdub
AT
402
1668
Solarjake
404
1668
Roiifrach
405
1667
JacobLiam2023
406
1667
Jettyboykills
407
1667
RasanAI
AT
408
1667
jtoma5
Player avatar
Europe/London
TOP 10 MATCH OPPONENTS
Name
Country
ELO
# matches
knucket.2023
1248
1
SangpilHan8-8
1339
1
jtoma5
Player avatar
Europe/London
TOUR TRENDS
jtoma5
Player avatar
Europe/London
TECH ZONE - FOREHAND